Ffoniwch Ni’n Awr 02920 799 133

Croeso i wefan fy iechyd a lles – adran y dysgwr


Mae’r wefan hon yn gyfleuster cymorth ar-lein ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a staff i gael mynediad at unrhyw gymorth ac arweiniad ynglyn ag iechyd a lles.

Fe atebir pob ymholiad cychwynnol gan Emma, ein person cymorth ar-lein bob dydd rhwng 8.45am a 4.45pm dydd Llun i ddydd Iau ac 8am i 3.30pm ar ddydd Gwener ac yna fe gânt eu trafod â Christian o leiaf unwaith yr wythnos.

Bydd hyn yn sicrhau bod unrhyw faterion sy’n gofyn am sylw ar unwaith yn cael eu datrys yn gyflym ac yn effeithlon.

Pm bod eich iechyd yn bwysig

Dylai iechyd da wella cyfleoedd unigolyn o ddod i hyd i waith ac aros mewn gwaith

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Cynghorion da ar iechyd ac ymarfer

Christian Malcolm sy’n esbonio sut i gadw’n heini ac yn iach


Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Cyngor ar Yrfaoedd a dysgu sgiliau newydd

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd neu’n ceisio symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

 

Cyrsiau e-ddysgu


 

Cyngor ac Arweiniad


 

 

Cliciwch yma i ymweld
â’n hadran cyflogwr

Beth hoffech chi ei weld yn cael
ei ychwanegu at y wefan hon?

 

Diogelu

Mae grŵp t2 yn gofalu am iechyd, diogelwch a lles ein holl ddysgwyr. Mae dysgwyr sydd yn cael eu cefnogi'n dda yn fwy tebygol o gyrraedd eu potensial.

Rydym am i'n prentisiaid i fwynhau gweithio yn mewn amgylchedd diogel a gadarnhaol trwy eu hamser gyda ni. Fel sefydliad cyfrifol, mae grwp t2 cyfrifol cymryd golwg rhagweithiol yn y maes hwn.

Mae ein Tîm Diogelu ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i sicrhau bod unrhyw un sydd mewn perygl yn cael y gefnogaeth gywir.

Os ydych yn cael trafferth yn y gwaith, yn y cartref, yn ystod eich hyfforddiant amser gyda t2, neu unrhyw le arall, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein prosesau Diogelu, cysylltwch ag un o'r staff a enwir isod.

Swyddog Diogelu Stacy Preston 02920 799 133 / 07876 824 157
Dirprwy Swyddog Diogelu Andrea Browning 07786 912 646
Dirprwy Swyddog Diogelu Jessica Wool 07881 093 512
Dynodedig Uwch y Person ar gyfer Diogelu ar draws y grŵp t2 Dave Marr – 02920 799 133

Os gwelwch yn dda gweld ein Canllawiau Diogelu isod:

    •     Dysgwyr    •     Cyflogwyr    •     Staff     •     Radicaleiddio ac Eithafiaeth     •     e-ddiogelwch    •    


Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

Hoffech chi gael gwybod mwy am ein dulliau o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy
a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu sut y gallech ymwneud mwy â’r ffordd y gallwn gyrraedd eich anghenion?.
Cliciwch Yma i am fynediad i’n Porth Dysgwr ac am fynediad i’n Porth Cyflogwr Cliciwch Yma.